Det siger loven om støj og akustik

Nedenstående er uddrag af lovgivningen: 

Bekendtgørelse nr. 63 om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet 

Kapitel 2  - Arbejdsgiverens pligter 

§ 3. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at risici som følge af støj, herunder infralyd og ultralyd, fjernes ved, at støjen begrænses ved kilden eller sænkes til det lavest mulige niveau efter principperne for forebyggelse i bilag 1.

§ 4. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at den ansatte udsættes for risici som følge af støj, skal arbejdspladsvurderingen, jf. kapitel 2a i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, indeholde en vurdering af støjbelastningen. I det omfang, det er nødvendigt for at klarlægge belastningsforholdene, udføres målinger.

§ 9. Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet, herunder niveauet for infralyd og ultralyd, skal derfor holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. 


Bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning


Bekendtgørelse nr. 110 om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø
 

Bekendtgørelse nr. 1108 om arbejde ved skærmterminaler: Bilag 1

Punkt 2. d) Arbejdsbord eller -flade
Der skal i forbindelse med indretningen af skærmterminalarbejdspladsen tages hensyn til, at støj fra dertil hørende udstyr navnlig ikke må virke forstyrrende på opmærksomheden eller samtalehæmmende.


Bygningsreglement 2010