Det siger loven om computerskærm

Dette er uddrag af lovgivningen

Bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning

§ 19. Den enkeltes arbejdsplads skal være hensigtsmæssigt indrettet, herunder være så rummelig, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt og således, at alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser."

Hvis en ansat arbejder regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid ved en skærmterminal, gælder endvidere de særlige bestemmelser i bekendtgørelsen om arbejdet ved skærmterminaler § 4-6, herunder bilaget om indretning af skærmterminalarbejdspladsen. 
 

Bekendtgørelse nr. 1108 om arbejde ved skærmterminaler

§ 2. Skærmterminalarbejdspladser skal indrettes og forsynes med inventar, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. reglerne for arbejdsstedets indretning.

§ 4. Arbejdet ved skærmterminal skal tilrettelægges således, at det daglige arbejde ved skærmterminalen regelmæssigt afbrydes af andet arbejde, eller hvor dette ikke er muligt, afbrydes af pauser, så sundhedsskadelige påvirkninger undgås."

§ 5. Skærmterminalarbejdspladsen skal indrettes i overensstemmelse med kravene i bilaget.

§ 6. Den ansatte har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn:

 1. inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes

 2. med jævne mellemrum herefter, og

 3. når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminalen.

Stk. 2. Undersøgelsen skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer

Stk. 3. Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis den i stk. 1 og 2 nævnte undersøgelse viser, at dette er nødvendigt.

Stk. 4. Den ansatte skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis de i stk. 1 - 2 eller stk. 3 nævnte undersøgelser viser, at dette er nødvendigt, og hvis den ansattes egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal sikre den ansatte adgang til de i stk. 1 - 3 nævnte undersøgelser uden udgifter og så vidt muligt inden for normal arbejdstid og har desuden pligt til at sørge for, at den ansatte får udleveret de i stk. 4 nævnte briller eller kontaktlinser uden omkostninger for den ansatte.

Stk. 6. §§ 9 - 10 om undersøgelsesresultater i bekendtgørelse nr. 1165 af 16. december 1992 om arbejdsmedicinske undersøgelser gælder ikke for de i stk. 2 nævnte undersøgelser.
 
 
Bilag 1

Punkt 1. b) Skærmen

 • Tegnene på skærmen skal være veldefinerede og klart formet, de skal være tilstrækkeligt store, og der skal være tilstrækkelig plads mellem tegn og mellem linier
 • Billedet skal være stabilt, fri for flimmer og må ikke udvise ustabilitet af anden karakter
 • Luminansen og/eller lyskontrasten mellem tegnene og baggrunden skal nemt kunne justeres af den person, der anvender skærmterminalen, og også let kunne indstilles efter ydre forhold
 • Skærmterminalen skal uden besvær kunne drejes og vippes således, at den kan tilpasses brugerens behov
 • Der kan ligeledes anvendes særskilt sokkel til skærmen eller indstilleligt bord
 • Generende reflekser og spejlinger i skærmen skal undgås

Punkt 2. a) Belysning 

Skærmterminalarbejdspladsen skal være dimensioneret og indrettet således, at der er tilstrækkelig plads til at skifte arbejdsstilling og arbejdsbevægelser. 

Punkt 3) Samspil datamat/menneske

Arbejdsgiveren skal ved udarbejdelse, valg, indkøb og ændringer af programmer samt ved fastlæggelse af arbejdsopgaver, der medfører anvendelsen af skærmterminaler, tage hensyn til følgende faktorer:

 • Programmellet skal være tilpasset det arbejde, der skal udføres
 • Programmellet skal være let at anvende og om nødvendigt kunne tilpasses brugernes kundskabs- og erfaringsniveau;der må ikke anvendes kvantitativ eller kvalitativ kontrol uden den ansattes vidende
 • Systemet skal give den ansatte oplysninger om arbejdets forløb
 • Systemerne skal give oplysningerne i et format og en rytme, der er tilpasset brugerne
 • Der skal anvendes ergonomiske principper især med henblik på brugernes arbejde med data.