Fakta om flugtveje                                                                                

Det siger loven

 • Flugteveje er: Gange, gangarealer og trapper, der kan bringe personer ud til et sikkert område. Det kan være nogle, som I normalt bruger, eller som udelukkende er flugtveje og nødudgange
 • Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og oplyste, så man kan færdes sikkert
 • Gangarealer til alle flugtveje skal være frie i mindst 1,3 meter af bredden (for lokaler indrettet før 1. februar 1977 er kravet for bredden 1,2 meter)
 • Flugtvejsdøre må ikke blokeres af inventar, tekniske hjælpemidler, varer og affald mv.
 • Døre i flugtveje skal kunne åbnes udad og betjenes uden brug af nøgle
 • Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de har lovligt installerede automatiske branddørlukningsanlæg. Lukkemekanismen på døre må ikke sættes ud af funktion, fx med en kile
 • Flugtveje skal være godt belyst. Vær opmærksom på, at der også kan være krav til flugtvejsbelysning (se byggetilladelsen)
 • Rulledøre, skydedøre, svingdøre og lign., som indgår i flugtvejen, skal tillade fri passage
 • Alle skal være instrueret i, hvor flugtveje og nødudgange er, samt i hvordan de betjenes
 • Sæt skilte op, og marker flugtveje og nødudgange

 
Hvad kan arbejdsgiveren gøre

 • Marker fx med et malet felt på gulvet, at der ikke må stå kasser, møbler, tekniske hjælpemidler og andet foran døre og vinduer, der fungerer som flugtveje/nødudgange
 • Hæng fx en oversigt over nødudgange og flugtveje op et synligt sted
 • Regler om flugtveje, nødudgange og evakueringsplaner fremgår af de lokale brandmyndigheders vejledninger, bygningsreglementet og Arbejdstilsynet
 • I tvivlstilfælde, kontakt de lokale brandmyndigheder eller Arbejdstilsynet
 • Dæk ikke flugtvejsskilte til med pynt eller andet – fx i juletiden


Hvad kan den enkelte gøre

 • Sæt ikke kasser, inventar, hjælpemidler eller andet, som kan bloker for flugtvejen eller flugtvejsdøren
 • Luk branddøren efter dig
 • Gør din leder eller arbejdsmiljørepræsentant opmærksom på, hvis der generelt set er problemer med passagen til nødudgange og flugtveje, som bør tages op på et kollektivt
  niveau


Lovgrundlag